Siuntion leikkipaikkojen palveluverkosta

Julkaistu 23.6.2022

Siuntion tekninen lautakunta on 14.6.2022 pitämässään kokouksessa käsitellyt leikkipaikoista laadittua palveluverkkoselvitystä. Kokouksen pöytäkirja on julkaistu kunnan verkkosivuilla. Selvitystä on käsitelty pykälässä 85 ja lautakunta on tehnyt äänestyksen jälkeen päätöksensä teknisen johtajan tekemän ehdotuksen mukaan. Pykälän liitteistä löytyy leikkipaikkojen palveluverkkoselvitys.

Siuntion leikkipaikkojen opastauluja, helmikuu 2022

Laadittu selvitys on sisällöltään saman suuntainen leikkipaikkoja käsittelevän julkaisuni kanssa.

Muutama huomio leikkipaikkojen palveluverkkoselvityksestä

Selvityksessä esitetään kappaleessa 2.1 sivulla 9 leikkipaikkojen luokitusta: ”Leikkipuistot voidaan varustelutason mukaan luokitella keskusleikkipaikkaan, alueleikkipaikkaan ja lähileikkipaikkaan.” Pidän esitettyä luokitusta hyvänä mallina jatkosuunnittelulle.

Selvityksessä esitetään kappaleessa 6 sivusta 48 alkaen kaksi vaihtoehtoa palveluverkoksi: ”Leikkipaikkaverkostosta tehtiin kaksi versiota, VE1 ja VE2. Ne eroavat toisistaan vain keskusleikkipuiston sijoituksella sekä lähi- ja alueleikkipaikkojen tasoeroilla.” Kannatan palveluverkon uudistamista ja samalla leikkipaikkojen välineistön monipuolistamista ja nykyaikaistamista.

Näkökulmani palveluverkon uudistamiseen

Näkökulmani palveluverkon uudistamiseen on seuraava:

  1. Kuntakeskukseen tulisi rakentaa yksi koko kuntaa ja kaikenikäisiä asukkaita palveleva nykyaikainen esteetön keskusleikkipuisto. Tähän on hyvä lähtökohta Irina Mäkelän valmistelema Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite.
  2. Kuntakeskuksen palveluverkkoa tulisi täydentää neljällä alueleikkipuistolla – yksi likimain kussakin pääilmansuunnassa keskusleikkipuistoon nähden huomioiden saavutettavuustekijät.
  3. Palonummen leikkipuisto tulisi rakentaa kuntakeskuksen läntiseksi alueleikkipuistoksi.
  4. Edellisten sijoittelun jälkeen tulisi huolellisesti harkita lisätarve lähileikkipaikoille kuntakeskuksessa siten, että ne aidosti parantavat saavutettavuutta ja tarjontaa.
  5. Kuntakeskuksen ulkopuolelle sekä pohjoiseen että etelään tulisi sijoittaa kummallekin kaikenikäisiä palveleva esteetön alueleikkipuisto ja näitä täydentävänä lähileikkipaikka molemmille alueille selvityksen tulosten mukaisesti.
  6. Edellä mainittujen keskus- ja alueleikkipuistojen rakentamisesta tulisi laatia suunnitelma, jonka investointikohteet tulisi viedä vuoden 2023 talousarvioon ja vuosien 2024-2026 taloussuunnitelmaan.
  7. Kuntakeskuksen kaavarungon suunnittelussa tulisi huomioida edellä mainittujen leikkipaikkojen sijainnit sekä tarkastella niiden saavutettavuutta ja tarvittavia parannustoimia.
  8. Strategisen yleiskaavan ja siihen liittyvien kaavarunkojen yhtenä asiakokonaisuutena tulisi huomioida lasten ja nuorten tarpeet omana kokonaisuutenaan. Tähän tarkasteluun tulisi kuulua leikkipaikkojen lisäksi muutkin lasten ja nuorten käyttämät palvelut.
  9. Leikkipaikkojen tarveharkinta ja suunnittelu tulisivat olla pysyvä osa asuinalueiden suunnittelua.