Näkökulmia leikkipaikoista Siuntiossa

Laadittu 17.4.2022, julkaistu 23.5.2022

Siuntiossa on keskusteltu leikkipaikoista niin sosiaalisessa mediassa kuin kunnanvaltuustossakin. Virkakunnalta odotetaan kevään aikana selvitystä leikkipaikkojen tilanteesta ennen kuin ensi vuoden talousarvion suunnittelu alkaa. Tavoitteena on, että tulevaan talousarvioon voidaan sisällyttää tarvittava rahoitus välittömille korjaustoimille ja että kunnassa laaditaan usean vuoden mittainen suunnitelma leikkipaikkojen parantamiselle.

Störsvikin leikkipuisto, toukokuu 2022

Oman tilannekuvani hahmottamiseksi olen tutustunut leikkipaikkojen tilanteeseen olemalla yhteydessä virkakuntaan, tutustumalla virkakunnan laatimiin dokumentteihin, tekemällä katselmointikierroksen virkakunnan listaamille leikkipaikoille (kierroksella oli valtuustoryhmästä mukana myös Åke Holmlund) sekä tutustumalla muiden kuntien ratkaisuihin. Näiden perusteella olen muodostanut oman tilannekuvani.

Siuntion leikkipaikat

Virkakunnalta saamaani leikkipaikkojen luetteloon on kirjattu koulujen pihojen leikkitoiminnot, päiväkotien pihojen leikkitoiminnot, leikkipuistot sekä yhdistetty skeittipuisto ja parkour -kenttä. Kohteita luettelossa on 18, joista yksi on vielä suunnitteluvaiheessa ja yksi on jo poistettu käytöstä. Alla olevissa kuvissa luettelon kohteet on viety kartalle (vasemmalla koulujen pihat, keskellä päiväkotien pihat ja oikealla leikkipuistot sisältäen skeittipuiston ja parkour -kentän).

Siuntion leikkipaikat, kevät 2022

Kuvista voi havaita, että pääosa leikkipaikoista sijaitsee kuntakeskuksessa. Ainoastaan yksi päiväkodin piha sijaitsee kirkonkylällä ja yksi leikkipuisto sijaitsee Störsvikissä. Luettelon käytöstä poistunut leikkipaikka on entisen päiväkodin piha Störsvikissä.

Kuntakeskuksessa leikkipaikkoja on siis 15, kun mukaan lasketaan vielä suunnitteluvaiheessa oleva leikkipuisto. Alla olevassa kuvassa on esitetty kuntakeskuksen leikkipaikat taajama-alueella (sinisellä koulujen pihojen leikkitoiminnot, vihreällä päiväkotien pihojen leikkitoiminnot, punaisella leikkipuistot, punainen rengas suunniteltu leikkipuisto sekä violetti skeittipuisto ja parkour -kenttä).

Kuntakeskuksen leikkipaikat, kevät 2022

Kuvaan on lisätty ympyrä, jonka halkaisija on likimain 1,5 kilometriä. Kaikki kuntakeskuksen leikkipaikat mahtuvat tämän ympyrän sisään.

Leikkipaikkojen kunnossapito

Leikkipaikkojen kuntoa seurataan vuosittain. Kunnan tilaama asiantuntija tekee tarkastukset sekä laatii niistä tarkastusraportin tilaajalle. Tutustuin esimerkkinä yhteen tarkastusraporttiin, joka kattoi kaikki luettelossa olleet 18 kohdetta. Merkintöjä raportissa oli reilut 120 kappaletta jakautuen eri kohteisiin. Raportissa arvioitiin myös kunkin merkinnän osalta toimenpiteiden kiireellisyyden tarvetta. Raportin perusteella tehtävistä toimenpiteistä päättää virkakunta talousarvion asettamissa rajoissa.

Raportista saatu tilannekuva vastaa katselmointikierroksen havaintoja.

Havaintoja nykytilanteesta

Siuntiossa leikkipaikkojen luetteloon listataan myös koulujen ja päiväkotien pihojen leikkitoiminnot. On myös kuntia, joissa nämä pihojen leikkitoiminnot erotetaan omaksi kokonaisuudeksi. Jos näin meneteltäisiin myös Siuntiossa, niin luetteloon kirjattaisiin lähinnä vain leikkipuistot.

Leikkipaikkojen osalta on havaittavissa eroavaisuutta nimeämisissä ja osoitteissa esimerkiksi paikkaluettelon, opaskylttien ja verkkosivujen tietojen välillä. Yhtenevät tiedot, yhtenevillä nimillä ja osoitteilla kaikissa yhteyksissä selkeyttäisivät tilannetta. On myös kuntia, joissa leikkipaikat on viety kunnan karttapalveluun osaksi kunnan palveluiden esittelyä.

Leikkipaikkojen kunnossapitoon on valittu malli, joka perustuu asiantuntijan tekemiin tarkastuksiin ja raportointiin. Valitun mallin perusteella on mahdollista jaksottaa ja kohdentaa kunnossapitotoimet tarpeen ja kiireellisyyden mukaan. Valitun mallin mahdollisuuksista huolimatta leikkipaikkojen kunnosta on käyty keskustelua esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Katselmointikierroksella sekä tarkastusraportin perusteella oli havaittavissa selviä eroja leikkipuistojen kunnossa. Valittua kunnossapidon mallia on tarpeellista pohtia vastaako se odotuksia ja tarkoitustaan.

Yhdenvertaisuus ja saavutettavuus ovat kunnallisten palveluiden suunnittelussa merkittäviä. Nykyiset leikkipaikat keskittyvät pääosin melko pienelle alueelle kuntakeskukseen. Tämän ratkaisun osalta nykyisen asukastilanteen mukaiselle saavutettavuuden määrittämiselle on tarvetta. Esimerkiksi kuinka monelle 0-12 vuotiaalle kunnan asukkaalle ainakin yksi luettelon leikkipaikka on enintään 500 metrin päässä asuinpaikasta ja paljonko lapsia jää tämän saavutettavuuden ulkopuolelle. Vastaavasti leikkipaikkakohtaisesti on arvioitavissa suuntaa antava käyttäjämäärä esimerkiksi jakamalla käyttäjät leikkipaikoille lähimmän saavutettavissa olevan leikkipaikan periaatteella pois lukien saavutettavuuden ulkopuolelle jäävät käyttäjät.

Näkökulmia jatkotoimille

Investointien osalta Siuntiossa on selkeä tarve parantaa nykyistä toimintamallia. Leikkipaikkoihin liittyvät toimet kuuluvat pääosin investointeihin. Yleisesti monessa yhteydessä käytetty investointien malli on kolmen vaiheen malli; selvittäminen, suunnitteleminen ja toteuttaminen. Leikkipaikkojen osalta ollaan selvittämisessä – nyt odotetaan selvitystyön tuloksia.

Merkittävä pohjakysymys selvittämisessä on mikä malli valitaan palveluverkolle jatkossa. Pitäydytäänkö nykyisissä leikkipaikoissa ja keskitytään niiden parantamiseen vai lähdetäänkö palveluverkon uudistamiseen ja kehittämiseen. Saavutettavuuden selvittäminen avaa sekä mahdollisia muutostarpeita että parannusmahdollisuuksia.

Nykyisen palveluverkon vaihtoehtona selvittäisin esimerkiksi kolmen asukaspuiston mallia; kuntakeskuksessa, kirkonkylällä ja Störsvikissä täydennettynä saavutettavuuden mukaan nykyistä välineiltään monipuolisimmilla mutta määrältään vähemmillä leikkipuistoilla kuntakeskuksessa. Lisäksi selvittäisin, onko kokonaissaavutettavuutta merkittävästi parannettavissa täydentävillä leikkipaikoilla esimerkiksi kuntakeskuksen reunoilla tai sen ulkopuolella.

Selvityksen perusteella on laadittavissa useamman vuoden mittainen suunnitelma mihin suuntaan, millä kustannustasolla ja missä järjestyksessä leikkipaikkoja kehitetään Siuntiossa. Suunnitelmassa tulee myös huomioida maankäytön ja kaavoituksen painopisteet sekä väestömäärän kehitykseen liittyvät ennusteet. Vastaavasti leikkipaikkojen kunnossapitoon liittyvät toimet välittömistä kiireettömiin ovat luonteva osa suunnitelmaa.